kosik

Váš košík je prázdný.

Uživatel nepřihlášen :

Obchodní podmínky provozu a užívání systému Creativeclub.cz

OBSAH:

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2) DEFINICE A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

3) OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO SYSTÉMU

4) PRODEJ ZBOŽÍ, NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO

5) NÁKUP ZBOŽÍ

6) PROVIZNÍ PODMÍNKY  A POPLATKY

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Následující ustanovení  upravují podmínky užívání internetových stránek www.creativeclub.cz třetími osobami. Provozovatelem internetového serveru www.creativeclub.cz je Ing. Renáta Slaná, Kostelany nad Moravou 129, 686 01, Česká republika, IČ: 76472531, (dále jen provozovatel). Kontakujte nás na creativeclubteckacz@gmail.com .

Všeobecné obchodní podmínky – tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou  součástí  Smlouvy uzavřené mezi Creativeclub.cz a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti  smluvních stran a práva Uživatelů při využívání  Creativeclub.cz. Obsah stránek bude průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu stránek a jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění.

Creativeclub.cz  je internetový systém, který umožňuje zprostředkování obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím, ale  zároveň neprovádí kontrolu nabízeného zboží a negarantuje splnění smluv uzavřených mezi Uživateli.

Creativeclub nenabízí vlastní zboží a neúčastní se žádným způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli.

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě umístěného na internetové adrese www.creativeclub.cz.

2) DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání internetových stránek creativeclub.cz, v elektronické podobě.

Zboží jsou movité věci, které nabízejí k prodeji zaregistrovaní prodejci, jedná se o zboží vlastní rukodělné tvorby.

Prodávající je Uživatel, který má zájem o prodej jím vyrobených výrobků.

Kupující je Uživatel, který má zájem  o koupi vystavené zboží na Creativeclub.cz.

Nápověda systému Creativeclub (dále jen „Nápověda“) umožňuje Uživatelům orientovat se na stránkách, obsahuje popis jednotlivých kroků, včetně rad a tipů. Nápověda není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě, které si chybně vyložil.

Autorská práva

Prodejní systém Creativeclub jeho interaktivní databáze a jeho grafická podoba jsou autorskými díly, k nimiž vykonává veškerá majetková práva provozovatel serveru. Prodejní systém je určen pouze pro užívání a pro osobní potřebu uživatelů. Je zakázáno jakékoliv další šíření či kopírování obsahu internetového prodejního systému,  jeho části a to jakoukoliv elektronickou, písemnou či ústní formou bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Je dále zakázáno zahrnutí nebo zpracování obsahu internetového systému či jeho části do jakéhokoliv dokumentu. Je také zakázáno jakékoliv narušení či zásah do technického nebo obsahového charakteru internetového prodejního systému. Je zakázáno pro svou inzerci využívat fotografie a texty vytvořené jinými uživateli serveru za účelem prodeje své vlastní věci.

3) OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO SYSTÉMU

Uživatelé - prodávající internetového systému Creativeclub.cz  jsou fyzické osoby (starší 18 let) nepodnikatelé, kterým je umožněn příležitostný prodej a jsou zaregistrováni, dále  komerční prodejci, kteří vlastní příslušná povolení a jsou registrovaní v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Provozovatel považuje získané informace o uživatelích stránek za důvěryhodné, provozovatel neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Obsah stránek je pravidelně aktualizován a doplňován. Uživatelé, kterým byla provozovatelem těchto stránek v souladu s těmito Obchodními podmínkami  zrušena registrace, se nemohou účastnit prodeje svým výrobků.

Registrace

Registrace je bezplatná, podmínkou je souhlas uživatele s obsahem těchto Obchodních podmínek. Kliknutím na odkaz Registrace se zobrazí registrační formulář. Uživatel je povinen uvést do registračního formuláře: Nick (přezdívka), Jméno, Příjmení, Adresu, Město, Email, Telefon, Pohlaví, Rok narození a Heslo, jakékoliv změny je uživatel povinen oznámit (zachováme). V případě registrace Podnikatelského subjektu fyzickou osobou , je Uživatele povinen uvést své identifikační číslo (IČ), místo podnikání, popřípadě obchodní  jméno firmy (obchodní název). Uživatel, který je právnickou osobou, musí kromě výše uvedených údajů, uvést jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu s provozovatelem Creativeclub.cz. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci. Registrace se ověřuje automaticky, po registraci bude zaslán uživateli aktivační odkaz  na email uživatele a uživatel na něj musí kliknout, aby jeho účet byl aktivní.

4) PRODEJ ZBOŽÍ, NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO

Prodej je výhradně zaměřen na vlastnoručně vyrobené předměty umělecké nebo užitné hodnoty, popřípadě prodej materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Každý ověřený Uživatel má možnost na Svou osobní stránku vkládat základní informace charakterizující Uživatele a jeho aktivity, fotografie nabízených výrobků, nabídku kurzů, ať už formou textu nebo videokurzu. Registrací prodejce získá různé výhody, nejlepší prodejci, s nejlepším hodnocením, budou zařazováni do kategorie TOP prodejců. Výrobky nabízené k prodeji musí být popsány, s uvedením základního materiálu, ze kterého je vyrobeno, popřípadě jakou vyžaduje údržbu, cena výrobku, která se uvádí bez nákladů souvisejících s doručením, platební a dodací podmínky, popřípadě počet kusů výrobku.  Doporučujeme použít u každého nabízeného zboží více fotografií. Je zakázáno používat ilustrační fotografie z časopisů, na které prodejce nemá autorské právo, popřípadě nabízet zboží, která porušují autorská práva (reprodukce). Fotografie označené textem „přijďte se podívat na naše webové stránky“ jsou považovány za formu zakázané reklamy, pro tyto účely lze využít formu placené reklamy ve formě odkazů na webové stránky. Za porušení těchto pravidel si provozovatel vyhrazuje právo smazat fotografie, které tato pravidla porušují. Taktéž bez vědomí provozovatele nelze mít 2 registrace z jednoho počítače.

Na stránky je zakázáno vkládat :

-          předměty, které by se daly považovat za předměty, sloužící k propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti apod.

-          předměty, jehož nabídka nebo prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob (autorská práva)

-          zboží obsahující erotické pomůcky a podobné zboží obsahující dětskou pornografii

-          zbraně a střelivo ve smyslu zákona č.119/2002 Sb., o zbraních

-          chráněné rostliny, přípravky z chráněných živočichů a rostlin, lidské orgány

-          zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže

Creativeclub si vyhrazuje právo odstranit z prodeje i výrobky, které nejsou na seznamu uvedeny, jestliže by jejich nabídka nebo prodej bylo v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.

 

Pokud dojde ze strany potencionálního kupujícího k objednání zboží u prodejce, provozovatel poskytne veškeré údaje nezbytné pro úspěšnou realizaci nákupu a prodeje zboží (adresu, telefon apod.). Provozovatel nezodpovídá za kvalitu prodávaného zboží ani za reklamace. Prodávající se zavazuje zaslat objednané zboží  ihned po zaplacení prodejní ceny včetně poštovného. Poštovné není součástí prodejní ceny. Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí obecné předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů).

5) NÁKUP ZBOŽÍ

Nákup bez registrace

Nakupující se nemusí registrovat ani přihlašovat, aby mohl nakupovat na internetovém prodejním systému Creativeclub. Registrace nakupujícího bude automaticky provedena uskutečněním jeho prvního nákupu. Poté bude nakupujícímu poslán e-mail s přístupovými údaji, avšak nakupujícího nikdo nenutí se přihlašovat. Pokud se nakupující rozhodne pro registraci, má přístup ke svým uskutečněným objednávkám v prodejním systému Creativeclub.

Vyberte si zboží, které chcete zakoupit a klikněte na "koupit" v základním náhledu zboží, či na "do košíku" v detailu zboží. Zde je možné zvolit i množství zboží. Po vložení do košíku se košík zobrazí.

V košíku je vidět zboží, které chcete zakoupit, jeho počet a cena. Chcete-li toto zboží odstranit z košíku, klikněte na ikonku pro odstranění zboží. V editaci košíku je též možné měnit počet zboží.

Platba za zboží probíhá na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím na základě převzetí zboží prostřednictvím dobírky, PPL.

Pro registrované zákazníky slouží pro přihlášení do e-shopu položka přihlášení .  Zde vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko přihlásit do systému. Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, klikněte na položku "Zapomněli jste heslo?" a na zadaný e-mail budou okamžitě zaslány přihlašovací údaje. Po přihlášení se zobrazí Vaše jméno a  nákupní košík s aktuální částkou zboží v něm vloženém. Vyberte si zboží, které chce zakoupit a klikněte na "koupit" v základním náhledu zboží, či na "do košíku" v detailu zboží. Zde je možné zvolit i množství zboží. Po vložení do košíku se košík zobrazí. V košíku je vidět zboží, které chcete zakoupit, jeho počet a cena. Chcete-li toto zboží odstranit z košíku, klikněte na ikonku pro odstranění zboží. V editaci košíku je též možné měnit počet zboží.

Vyloučení odpovědnosti a rizik

Provozovatel si vyhrazuje právo nabízené zboží kdykoli vyřadit z nabídky, popřípadě obsah stránky uživatele, který porušuje pravidla provozovatele a to zejména z důvodu  poškozování provozovatele. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené přerušením registrace uživatele. V případě závažného porušení pravidel serveru, souhlasí uživatel se zveřejněním svého jména na listině „Černého Petra“. Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích serveru orgánům činným v trestním řízení.

6) POPLATKY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Vznik nároku na provizi

Základem pro výpočet provize je prodejní cena nabízeného zboží prodávajícím. Provize je na www.creativeclub.cz 10 % z prodaného zboží, která je splatná na účet číslo 670100-2208672665/6210  vedený u mBank vždy na konci měsíce.  Prodávající je povinen uhradit provozovateli serveru Creativeclub provizi za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího a zaplacením zboží. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží (a zboží tedy neobdrží) může prodávající zažádat o slevu z provizí v některém z dalších měsíců. Souhrnná provize z prodeje se platí jednou měsíčně na základě výpisu provizí.

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Provozovatel není plátcem DPH. V případě nedodržení termínu platby provize, je provozovatel oprávněn zrušit uživateli jeho osobní stránku a neumožnit novou registraci. Přehled všech provizí je k nahlédnutí v sekci Přehled provizí. Provize či poplatky budou uhrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch účtu Creativeclub.cz, který se Uživatelům za tímto účelem sdělí prostřednictvím e-mailové zprávy od Creativeclubu.cz. Výše provize se vypočítá z prodejní ceny zboží a zaokrouhlí se na celé koruny matematicky.

Používáním serveru creativeclub.cz a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) uživatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od uživatelů používáme výhradně pro vnitřní potřebu internetového prodejního systému  a neposkytujeme je třetím osobám s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informaci dle zákona. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrováno u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk.  Sochora 27, PSČ 170 00  jako správce pod evidenčním číslem 00038383. Creativeclub poskytuje osobní údaje výhradně pro účely související s prodejem zboží mezi Prodejcem a Kupujícím. Veškeré osobní údaje, které Uživatelé Creativeclub poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Na žádost Uživatele je Creativeclub povinen poskytnout tomuto Uživateli  informaci a veškerých jeho osobních údajích, které zpracovává. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je kdykoliv změnit.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Provozovatel je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo jiná příloha Smlouvy změněny a zveřejnit jejich nové znění na této stránce. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije systém Creativeclub.cz Je v zájmu uživatele sledovat průběžně tyto podmínky. Pokud uživatel užívá stránky i po změně těchto podmínek, má se za to, že se změnami souhlasí.

b) Obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

c) V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.

Datum poslední změny 21. 4. 2014.